1 -شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار سازمان هواشناسی مطلع می شوید؟2 -پیش بینی هاي سازمان هواشناسی کشور چه میزان دربرنامه ریزیهاي روزمره زندگی شما موثر است؟3 -تا چه میزان از کیفیت پیش بینیهاي سازمان هواشناسی رضایت دارید؟4 -تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیشبینی )اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟5 -ضرورت افزایش کمی گزارشهاي هواشناسی درطول شبانهروزچقدر است ؟6 -به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی هاي سازمان هواشناسی طی سالهاي اخیر به چه میزان بوده است؟7 -در کل میزان رضایت شما از عملکرد سازمان هواشناسی کشور چگونه است ؟